قسم به لبخند یک بیچاره
قسم به گرسنگان فراموش شود
قسم به لبخند ان گل پژمرده
که تا وقتی جان در بدن دارم و چشمهائیم می تواند دنیا را ببیند
به عدالت از بیچاره و بدبخت درایم و به تمام کوردلان بفهمانم
که هست هیچکسی در دار هیچکسی که برسه به داد هیچکسی
پس بیا با من باش
چون
کوه
باران
جنگل
متحد
قوی
یک دل
همه با هم ؟
ای هیچکس آ
ما زنده دلان
بیچارگان تاریخیم که به اینده تیرو تار خویش دل خوشیم
نارچاریم
که گر دل خوش فراموش گردد
دنیا به روی سر هر چی کوردل که هست خراب گردد.!


يکشنبه سی یکم 6 1387
X